Club300.dk - Vedtægter
a
  
Om club300.dk
 
Vedtægter for Club300.dk

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er Club300.dk og dens hjemsted er i Københavns kommune.

§ 2. Foreningens formål:
Foreningens formål er:
 • At være et socialt samlingspunkt for aktive feltornitologer,
 • At indsamle viden om og udbrede kendskabet til feltbestemmelse af fugle,
 • At planlægge og iværksætte aktiviteter for medlemmerne
Club300.dk er en forening for alle fuglekiggere, som har set 300 fuglearter i Danmark, eller som ønsker at opnå dette.

§ 3. Medlemmer:
Som medlem af foreningen kan optages alle, der aktivt vil arbejde for foreningens formål. Medlemskab, herunder stemmeret på generalforsamlingen og opstillingsret til bestyrelsen opnås, når kontingent er betalt senest fem dage før generalforsamlingen.

§ 4. Kontingent:
Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Regnskab og revision:
Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab med kommende års budget, skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Foreningens midler opbevares på foreningens konto.

§ 6. Generalforsamling:
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af marts.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Budget til orientering
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 7. Valg af revisor og suppleant.
 8. Behandling af indkomne forslag.
 9. Eventuelt.

§ 8. Stemmeret og afstemning:
Stemmeret har de fremmødte medlemmer. Hvert fremmødte medlem kan desuden medbringe højst 2 stemmefuldmagter fra fraværende medlemmer. Derudover kan der afgives brevstemme, som skal være formanden i hænde senest ved generalforsamlingens begyndelse. Medlemmer, der skylder kontingent, har ikke stemmeret.
Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 11. Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsens ledelse:
Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af fem til ni medlemmer. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand og kasserer, der ikke kan være samme person. Årsregnskabet underskrives af formanden og kassereren. Revisionspåtegningen underskrives af revisoren. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan ske. I ulige år vælges to - fire bestyrelsesmedlemmer, og i lige år vælges tre - fem bestyrelsesmedlemmer (antallet afhænger af bestyrelsens størrelse).

Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest muligt efter generalforsamlingen og senest på det førstkommende bestyrelsesmøde med formand, næstformand og kasserer.

For at være valgbar, skal den foreslåede person have tilkendegivet at være villig til at modtage valg.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og indkaldes med mindst syv dages varsel. Suppleanter er velkomne på bestyrelsesmøder, med de har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.

§ 11. Opløsning/ændring af formåls paragraf:
Forslag til opløsning af foreningen eller ændring af foreningens formålsparagraf kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget hvis forslaget om ændring af formål skal godkendes.

Foreningen kan ikke opløses, så længe mindst ti af dens medlemmer er enige om foreningens videreførelse.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud Gedser og Blåvand Fuglestation med halvdelen til hver.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11. februar 2012 og justeret på ordinær generalforsamling 2. marts 2013

Top | Home